Bases legals

BASES LEGALS DEL CONCURS “EL MILLOR TOMÀQUET DE L’ANY 2018”

1.- EMPRESA ORGANITZADORA: 

1.1. L´empresa organitzadora del concurs és CASA AMETLLER S.L.U. amb domicili social a Olèrdola, a Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 71-77, 08799 i CIF B62591359, organitza el CONCURS “Millor Tomàquet Català”.

2.- CONCURS: 

2.1. Casa Ametller realitzarà un concurs amateur juntament amb l’empresa SEMBRA Natura S.L. (en endavant “SEMBRA”) amb domicili social a Barcelona, Avinguda Meridiana 354, 9A C.P. 08027 i NIF B66827023 amb l’objectiu de trobar el millor tomàquet català, entre la població de Catalunya. Casa Ametller SL convoca el Concurs “El Millor Tomàquet Català” (en endavant “el Concurs”), que mostra els valors de l’empresa, “som pagesos”.

3.- MANERA DE PARTICIPAR I REQUISITS D´INSCRIPCIÓ: 

3.1. La participació és totalment gratuïta. 

3.2. Podrà participar en el concurs qualsevol persona de qualsevol edat, inclús els menors de 14 anys. El pare, mare o tutor seria la persona amb la que es contactaria, en el cas de que el guanyador del concurs sigui un menor de edat. 

3.3. Podran participar els treballadors de Casa Ametller i de qualsevol entitat col·laboradora amb l’esdeveniment aquí promogut.

3.4. Les dues varietats que poden entrar a concurs són:

  1. Categoria 1: varietat Tomàquet Monterosa (tomàquet madur).
  2. Categoria 2: varietat Tomàquet Egara, (tomàquet verd).

3.5. Els participants podran participar a una categoria o a les dues.

3.6. Per inscriure’s al concurs el participant haurà de ser del Club Ametller Origen. La inscripció al concurs s’haurà de fer a la pàgina web millortomaquetcatala.cat abans de l’1 d’abril. Se’ls enviarà una sol·licitud de re-confirmació la primera setmana de setembre de 2018.

3.7. El dia del concurs haurà de presentar 4 mostres per cada categoria, la fitxa de pre-inscripció que trobaran en el llibret d’instruccions dins el kit i una imatge del planter.

3.8. Les llavors sembrades hauran de ser les dels Kits de Cultiu SEMBRA®, amb les varietats Monterosa® i Egara®, que es vendran a les botigues casaametller, Ametller Origen, ametllerorigen.cat i Jardiland.

3.9. Serà requisit indispensable complir amb totes i cadascuna de les condicions establertes en aquestes Bases de participació del Concurs.

3.10. Així mateix, totes les dades facilitades pels participants hauran de ser correctes i exactes. La identitat dels participants i guanyadors s’acreditarà exclusivament per mitjans de documents oficials. Casa Ametller es reserva el dret d’excloure del Concurs aquells participants que detecti que hagin participat d’una forma fraudulenta, podent sol·licitar qualsevol tipus de documentació per confirmar o eliminar qualsevol sospita. La manca d’entrega de la documentació sol·licitada comportarà l’eliminació immediata del participant del concurs.

3.11. Si qualsevol dels Guanyadors no compleix els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades no fossin correctes o no s’hagués presentat la documentació sol·licitada, la seva participació es considerarà nul·la i el participant quedarà automàticament exclòs del Concurs, perdent tot dret sobre el Premi.

4. -ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit territorial del Concurs és Catalunya, les mostres enviades hauran de ser sembrades i recol·lectades aquesta comunitat autònoma.

 

5. – MECÀNICA DEL CONCURS

La mecànica de participació al concurs serà idèntica per ambdues categories:

1. Els participants hauran de registrar-se a la web millortomaquetcatala.cat abans de l’1 d’abril i hauran d’adjuntar a les mostres presentades el dia del Selecció dels Guanyadors que es celebraràs el mes de setembre, la fitxa de pre-inscripció que hi haurà dins el Kit de Cultiu així com una imatge del planter.

2. Els participants hauran de portar 4 mostres de la varietat que hagin escollit (tomàquet Monterosa o Tomàquet Egara), que utilitzarà el jurat per fer l’avaluació.

3. En la fitxa de participació (en el llibret d’instruccions del kit de cultiu) es detallaran les dades tècniques del producte concursant: tipus, data de sembra, lloc on s’ha plantat i altres dades del cultiu. I, hauran de mostrar una fotografia del planter.

4. Les mostres de tomàquet hauran d’estar netes, sense danys i lliures de residus de tractaments sanitaris.

5. El procés de selecció i tast dels finalistes serà realitzat per un panell d’experts (tècnics i mediàtics).

6. – COMUNICACIÓ

Els nominats rebran un email per la primera setmana de setembre convocant-los al dia del concurs. Millortomaquetcatala.cat

7. – EL JURAT

El jurat que determinarà els Guanyadors en ambdues categories estarà compost per 6 especialistes designats per Ametller Origen i SEMBRA.

Casa Ametller es reserva el dret de designar un equip tècnic intern per fer la cata i selecció dels finalistes, quan el número de mostres sigui elevat.

8. – ELS PREMIS

1. Es convidarà als participants al gran esdeveniment que s’organitzarà en el mes de setembre de 2018.

2. Els guanyadors absoluts en ambdues categories rebran un diploma “El millor tomàquet català”.

3. El primer premi de cada categoria se li obsequiarà amb un sopar per dues persones a un restaurant d’Estrella Michelin.

4. Tota la informació sobre el dia d’entrega dels premis, serà enviada per emails a tots els participants que confirmin la seva participació al concurs.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 

Les dades personals recollides de l´esdeveniment seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al RD LOPD 1720/2007. Aquestes dades de caràcter personal seran guardades a un fitxer sota la responsabilitat de CASA AMETLLER SL i SEMBRA.

10.- ACEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT: 

10.1. S´informa als possibles participants que el simple fet de participar en el concurs implica l’acceptació íntegra de les presents Bases que estaran a disposició dels participants a la pàgina web.

10.2. Casa Ametller es reserva el dret de modificar les Bases del concurs, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar el concurs o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. 

10.3. Casa Ametller es reserva el dret d´excloure de la participació en el concurs a tots aquells participants que consideri, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa a les presents Bases. L’exclusió d´un participant per una causa motivada, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal. 

10.4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d´aquestes Bases donarà lloc a la conseqüent desqualificació del participant. A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es produeix abús o frau, quan un participant s´inscrigui al concurs utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment. 

10.5. Casa Ametller queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas d´existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pel propi guanyador que impedeixi la seva identificació. 

11.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: 

Casa Ametller queda expressa i totalment exonerada de qualsevol responsabilitat, en relació al guanyador del concurs derivada de qualsevol accident, sinistre, succés o incidència que pugui produir-se una vegada s’efectuï l´entrega de mostres. 

12.- DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els Guanyadors del Concurs hauran de transmetre la totalitat dels drets d’explotació (comunicació pública) de les seves dades personals i fotografies pel seu ús dins del marc del Concurs, així com en futures edicions del mateix, en qualsevol mitjà com, a títol enunciatiu, televisió, màrqueting directe, Internet, Pàgina web, revistes, publireportatges, xarxes socials, etc.

Així, Casa Ametller i SEMBRA es reserven el dret a publicar el nom i la foto dels guanyadors dels diferents obsequis, amb fins promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació, sense que generi dret a favor dels guanyadors a rebre una contraprestació.

Tots els participants en el concurs garanteixen ser titulars de tots els drets, tant de propietat intel·lectual com industrial o d’imatge de les fotografies presentades en el concurs. Casa Ametller SL no serà responsable de qualsevol incompliment de qualsevol norma o qualsevol infracció de drets de tercers efectuats pels participants en el marc del concurs, i aquests assumeixen l’obligació de mantenir indemne la Casa Ametller SL en el cas esmentat.

Les dades personals dels participants al concurs pertany a Casa Ametller i SEMBRA.

Tots els participants en el concurs cedeixen a Casa Ametller SL i SEMBRA els drets d’explotació de les fotografies i els missatges que hi presentin, incloent-hi els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció, així com el dret de transformació per publicar-los a la pàgina web del concurs o en qualsevol pàgines web, xarxes socials o altres publicacions de Casa Ametller SL i SEMBRA en relació amb el concurs.

En acceptar el premi, el participant guanyador haurà de consentir i autoritzar la utilització Casa Ametller i SEMBRA la seva imatge i el seu nom en la publicitat o promoció per qualsevol mitjà, en particular, per mitjans impresos, radiofònics, televisius, de telefonia mòbil o per Internet, dels productes de casaametller i Ametller Origen.

Les autoritzacions regulades en aquesta clàusula tenen caràcter gratuït i es concedeixen amb abast mundial, pel termini màxim de durada dels drets i per a qualssevol modalitats, suports i formats d’explotació.

13.- MISCEL·LÀNIA

Modificacions i/o annexos: Casa Ametller es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniqui degudament als mateixos.

Casa Ametller no assumeix la responsabilitat de respondre dels casos de força major (com vagues, temps, etc.) que puguin impedir als participants al correcte compliment del timming del Concurs.

En el cas que el Concurs no es pogués realitzar, bé per frau detectat en el mateix, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Casa Ametller i que afecti al desenvolupament normal del Concurs, Casa Ametller es reserva el dret de cancel·lar, modificar o suspendre el mateix.

14.- LLEI APLICABLE: 

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola.  Protecció de dades: les dades dels participants i dels guanyadors seran tractats de conformitat amb les disposicions de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Mitjançant la inscripció del present concurs, el participants autoritzar que les seves dades personal s’incorporin a un fitxer denominat “El millor tomàquet català”, titularitat de Casa Ametller SL i SEMBRA degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritzant així mateix que els mateixos siguin objecte de tractament amb la finalitat de gestionar la seva participació en el present Concurs. Amb l’acceptació de les presents bases legals el participant accepta expressament l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals portades a terme per ambdues empreses relatives als seus propis productes.

Aquestes comunicacions podran ser portades a terme per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, e-mail, sms o qualsevol altre mitjà electrònic prèviament facilitat pel participant. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit a: Casa Ametller SL, Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 71-77, 08799 Olèrdola.

Casa Ametller i SEMBRA es comprometen a no cedir aquestes dades a tercers per a cap finalitat.

15. Notari

Les presents bases seran dipositades, per la seva protocol·lització, davant de Notari, Daniel Iborra Fort amb NIF 19506664L, domicili Passeig Rafael Soler número 5-6, baixos segona, 08720 de Vilafranca del Penedès.

Així mateix, les presents condicions seran accessibles i a disposició dels usuaris en la pàgina millortomaquetcatala.cat

16. Acceptació

La participació en el Concurs implica l’acceptació íntegra per part dels participants de les presents bases legals.